• Ms. Kim Ngan
  +84938643353
Skype
Facebook

ISO 31000:2018 Hệ thống quản lý rủi ro

ISO 31000: Hệ thống quản lý rủi ro

 

1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 31000

 

 • tăng khả năng đạt được các mục tiêu;
 • khuyến khích quản lý chủ động;
 • nhận thức được nhu cầu xác định và xử lý rủi ro trong toàn tổ chức;
 • cải thiện việc xác định các cơ hội và mối đe dọa;
 • tuân thủ các yêu cầu luật định, chế định và các chuẩn mực quốc tế liên quan;
 • cải tiến việc lập báo cáo tự nguyện và bắt buộc;
 • cải tiến việc quản trị;
 • nâng cao lòng tin và sự tin tưởng của các bên liên quan;
 • thiết lập cơ sở tin cậy cho việc ra quyết định và lập kế hoạch;
 • cải tiến việc kiểm soát;
 • phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xử lý rủi ro;
 • cải tiến hiệu lực và hiệu quả hoạt động;
 • nâng cao hoạt động đảm bảo an toàn và sức khỏe, cũng như bảo vệ môi trường;
 • cải tiến việc ngăn ngừa tổn thất và quản lý sự cố;
 • giảm thiểu thiệt hại;
 • nâng cao việc học hỏi trong tổ chức; và
 • nâng cao tính kiên cường của tổ chức.

 

2. ISO 31000 là gì?

ISO 31000:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp những quy định và hướng dẫn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiểu được cách thức phát triển, thực hiện và duy trì việc quản trị rủi ro một cách hiệu quả, thống nhất. Tiêu chuẩn này chứng minh cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc cải tiến liên tục để đạt được mục tiêu trong hoạt động kinh doanh.
 

3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo