• Ms. Kim Ngan
    +84938643353
Skype
Facebook

Những điểm mới của HACCP Codex 2022 (CXC 1-1969, Rev. 2022)

Ngày 21.11.2022, tại Phiên họp thứ 45 FAO-WHO của Ủy ban Codex Alimentarius thông qua sửa đổi Các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CXC 1-1969). PHD ROYAL xin giới thiệu các điểm mới của HACCP Codex 2022 (CXC 1-1969, Rev. 2022) so với bản sửa đổi năm 2020?

HACCP Codex 2022 (CXC 1-1969, Rev. 2022) có gì mới?

So với phiên bản 2022 về mặt nội dung và cấu trúc có thay đổi phân rõ hơn các mục áp dụng từ tổng thể tới chi tiết hơn so với phiên bản 2020. Ngoài ra, Phiên bản này chỉ bổ sung thêm Phụ lục IV mới, Hình 1 và Bảng 1 để giới thiệu các công cụ để xác định các điểm kiểm soát tới hạn trong hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

Một trong những thay đổi trong GPFH sửa đổi là chuyển thông tin về hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) từ phụ lục vào phần chính của tài liệu và tách tài liệu thành hai phần – một phần về thực hành vệ sinh tốt (GHP). ) và một về HACCP.

Văn bản sửa đổi nêu rõ tám nguyên tắc chung nhằm giải quyết vấn đề an toàn và phù hợp của thực phẩm, đồng thời đưa ra thảo luận để làm rõ mối quan hệ giữa GHP và HACCP.

GPFH đã được cập nhật để bao gồm các khái niệm hiện đại chưa được đề cập trong các phiên bản cũ hơn, bao gồm cả vai trò của GHP cần được chú ý thêm vì chúng có tác động lớn hơn đến an toàn thực phẩm; tầm quan trọng của việc quản lý chất gây dị ứng thực phẩm như một phần của thực hành an toàn thực phẩm; và phát triển văn hóa an toàn thực phẩm, là nền tảng cho sự vận hành thành công của hệ thống vệ sinh thực phẩm.

Văn bản cũng nhấn mạnh rằng các nhà hoạt động kinh doanh thực phẩm (FBO) cần nhận thức được các mối nguy có thể ảnh hưởng đến thực phẩm của họ và cung cấp hướng dẫn về cách các FBO có thể không có chuyên môn để thực hiện phân tích mối nguy có thể thu thập thông tin về các mối nguy và an toàn thực phẩm phù hợp. thực tiễn từ các nguồn bên ngoài. Tầm quan trọng của việc xác nhận các biện pháp kiểm soát, đặc biệt là các giới hạn tới hạn, cũng được nhấn mạnh trong văn bản sửa đổi.

 

Phụ lục IV – Công cụ xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)

Codex xuất bản cây quyết định mới vào năm 2023

Cây quyết định CCP sửa đổi hiện đã được thêm vào Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm Codex (CXC 1-1969) và bao gồm một loạt bốn câu hỏi chính. Câu hỏi đầu tiên hỏi liệu mối nguy hiểm đáng kể có thể được kiểm soát bằng PRP và phù hợp với cây quyết định Campden BRI được sử dụng chủ yếu bởi các nhà sản xuất thực phẩm hay không. Câu trả lời 'có' cho các câu hỏi đầu tiên phải được hỗ trợ bằng bằng chứng khoa học và kỹ thuật hợp lý chứng minh PRP có hiệu quả trong việc kiểm soát mối nguy. Một bản phân tích mối nguy mới cũng cần được tiến hành khi kết quả của câu hỏi đòi hỏi phải sửa đổi quy trình hoặc sản phẩm để thực hiện biện pháp kiểm soát và đưa vào phần đầu của cây quyết định.

Cây quyết định hiện đã được thêm vào Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm của Codex (CXC 1-1969) như một công cụ cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi sản xuất thực phẩm để xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) khi áp dụng Hệ thống Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Cây bao gồm một loạt bốn câu hỏi sẽ được giải quyết ở mỗi bước của quy trình khi một mối nguy đáng kể đã được xác định. Nó đã được thiết kế để sử dụng trong nhiều môi trường sản xuất thực phẩm, bao gồm sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản, phân phối hoặc các quy trình khác.

Hình 1: Ví dụ về cây quyết định của CCP – áp dụng cho từng bước khi một mối nguy đáng kể cụ thể được xác định

Sau đây là các ví dụ về cây quyết định và công cụ bảng tính CCP có thể được sử dụng để xác định CCP. Các ví dụ như thế này không phải là duy nhất và các công cụ khác có thể được sử dụng miễn là đáp ứng các yêu cầu chung như được xây dựng trong CXC 1-1969 (tức là Bước 7 – Nguyên tắc 2 – Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)).

Hình 1: Ví dụ về cây quyết định của CCP – áp dụng cho từng bước khi một mối nguy đáng kể cụ thể được xác định

Hình 1: Ví dụ về cây quyết định của CCP – áp dụng cho từng bước khi một mối nguy đáng kể cụ thể được xác định

Chú thích Hình 1:
* Xem xét tầm quan trọng của mối nguy (tức là khả năng xảy ra khi không có sự kiểm soát và mức độ nghiêm trọng của tác động của mối nguy) và liệu nó có thể được kiểm soát đầy đủ bằng các chương trình tiên quyết như GHP hay không. GHP có thể là GHP thông thường hoặc GHP cần chú ý nhiều hơn để kiểm soát mối nguy (ví dụ: theo dõi và ghi lại).
** Nếu không xác định được CCP ở câu hỏi 2–4, quy trình hoặc sản phẩm nên được điều chỉnh để thực hiện biện pháp kiểm soát và nên tiến hành phân tích mối nguy mới.
*** Xem xét liệu biện pháp kiểm soát ở công đoạn này có kết hợp với biện pháp kiểm soát ở công đoạn khác để kiểm soát cùng một mối nguy hay không, trong trường hợp đó, cả hai bước nên được coi là CCP.
**** Quay lại phần đầu của cây quyết định sau khi phân tích mối nguy mới.

 

Bảng 1: Ví dụ về bảng tính xác định CCP (áp dụng cho từng công đoạn khi xác định được mối nguy đáng kể cụ thể)

Công đoạn Mối nguy đáng kể Câu 1. Mối nguy đáng kể có thể được kiểm soát ở mức chấp nhận được ở công đoạn này bằng các chương trình tiên quyết (ví dụ: GHP) hay không?a Câu 2. Có các biện pháp kiểm soát cụ thể nào đối với các mối nguy đáng kể đã xác định ở công đoạn này hay không?

 

Câu 3. Công đoạn tiếp theo sẽ ngăn ngừa hoặc loại bỏ mối nguy đáng kể đã được xác định hoặc giảm thiểu nó xuống mức có thể chấp nhận được không?

 

Câu 4. Công đoạn này có thể ngăn ngừa hoặc loại bỏ cụ thể mối nguy đáng kể đã được xác định hoặc giảm thiểu nó xuống mức có thể chấp nhận được không?c

 

Số CCP
Xác định công đoạn Mô tả mối nguy và nguyên nhân Nếu có, công đoạn này không phải là CCP

 

 

 

Nếu không, chuyển sang câu 2

Nếu có, chuyển sang câu 3

 

Nếu không, công đoạn này không phải là CCP. Các bước tiếp theo nên được đánh giá là một CCP.b

Nếu có, công đoạn tiếp theo phải là CCP

 

 

 

 

Nếu không, chuyển sang câu 4

Nếu có, công đoạn này là CCP

 

 

Nếu không, điều chỉnh công đoạn, quá trình hoặc sản phẩm để thực hiện biện pháp kiểm soát.d

Đánh số CCP và đưa vào bảng tính HACCP

Chú thích Bảng 1

a Xem xét tầm quan trọng của mối nguy (tức là khả năng xảy ra khi không có sự kiểm soát và mức độ nghiêm trọng của tác động của mối nguy) và liệu nó có thể được kiểm soát đầy đủ bằng các chương trình tiên quyết như GHP hay không. GHP có thể là GHP thông thường hoặc GHP cần chú ý nhiều hơn để kiểm soát mối nguy (ví dụ: theo dõi và ghi lại).

b Nếu không xác định được CCP ở câu hỏi 2–4, quy trình hoặc sản phẩm nên được điều chỉnh để thực hiện biện pháp kiểm soát và nên tiến hành phân tích mối nguy mới.

c Xem xét liệu biện pháp kiểm soát ở công đoạn này có kết hợp với biện pháp kiểm soát ở công đoạn khác để kiểm soát cùng một mối nguy hay không, trong trường hợp đó, cả hai bước nên được coi là CCP.

d Quay lại phần đầu của cây quyết định sau khi phân tích mối nguy mới.

 

Với bất kỳ các thông tin thêm cần hỗ trợ?

Liên hệ hotline +84938643353 (Ms. Kim Ngân), mail [email protected][email protected] để được hỗ trợ!