• Ms. Kim Ngan
  +84938643353
Skype
Facebook

ISO cập nhật yêu cầu biến đổi khí hậu làm trọng tâm của việc phát triển các tiêu chuẩn ISO.

Một khoảnh khắc thay đổi cuộc chơi đối với môi trường có thể chứng kiến sự tăng tốc thực sự trong cuộc đua của doanh nghiệp và chính phủ để đạt được con số 0. Ra mắt hôm nay, Tuyên bố Luân Đôn là sự thúc đẩy của ISO nhằm chuyển đổi cách tiếp cận hành động vì khí hậu và thúc đẩy công việc quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu không khí thải.

 

Sau nghiên cứu gần đây cho thấy ít hơn một phần tư các công ty lớn nhất thế giới đang đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu cơ bản về biến đổi khí hậu và Châu Âu sẽ không đạt được mục tiêu khí hậu năm 2030 sau 21 năm nữa, Tuyên bố hứa hẹn sẽ đưa những cân nhắc chính về khí hậu vào mọi tiêu chuẩn mới được tạo ra. Nó cũng sẽ bổ sung các yêu cầu này vào tất cả các tiêu chuẩn hiện có khi chúng được sửa đổi, một sự thay đổi ở quy mô chưa từng có.

Tuyên bố Luân Đôn, “Cam kết về khí hậu của ISO”, đã được các thành viên ISO, đại diện cho 165 quốc gia trên khắp thế giới phê duyệt. Cam kết lịch sử đã kết thúc Tuần lễ ISO 2021, diễn ra như một cuộc họp kéo dài ba ngày do Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) chủ trì.

Cùng với việc hứa rằng ISO sẽ làm việc với tất cả các thành viên, các bên liên quan và đối tác để tích cực xem xét khoa học khí hậu trong việc phát triển các tiêu chuẩn và ấn phẩm mới và sửa đổi, Tuyên bố cũng quy định rằng nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của xã hội dân sự và những người dễ bị tổn thương nhất. đến tác động của biến đổi khí hậu trong việc xây dựng tất cả các tiêu chuẩn và ấn phẩm quốc tế.

Tại Tuần lễ ISO 2021, ISO cũng đã công bố “Bộ hành động về khí hậu”, một gói nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong cam kết giảm lượng phát thải ròng khí nhà kính. Gói này trình bày các nghiên cứu điển hình về cách các tiêu chuẩn có thể hỗ trợ các chính sách công và ảnh hưởng đến các sáng kiến về biến đổi khí hậu. Bộ công cụ hành động về khí hậu sẽ cung cấp các ví dụ quốc gia về sự hợp tác tốt giữa các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và các nhà hoạch định chính sách của chính phủ, nơi các tiêu chuẩn và sáng kiến khác, cả trong nước và quốc tế, đã đưa ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Để hỗ trợ Tuyên bố ISO London về Biến đổi Khí hậu, ISO đã thông qua một nghị quyết sẽ dẫn đến việc bổ sung hai tuyên bố văn bản mới vào một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý hiện có và sẽ được đưa vào tất cả các tiêu chuẩn mới đang được phát triển/sửa đổi, để giải quyết sự cần thiết phải xem xét tác động của Biến đổi khí hậu đến khả năng đạt được kết quả dự kiến của hệ thống quản lý. Những thay đổi ban đầu sẽ được đưa ra dưới dạng Bản sửa đổi đối với các tiêu chuẩn đã được công bố này.

Các sửa đổi đối với tiêu chuẩn sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Những thay đổi (hai tuyên bố mới) sẽ được đưa vào văn bản mới của Cấu trúc hài hòa (Phụ lục 2 của Phụ lục SL trong Chỉ thị ISO/IEC Phần 1 Phần bổ sung ISO hợp nhất) như sau.

 • ISO 14298:2021 Công nghệ đồ họa - Quản lý quy trình in bảo mật
 • ISO 16000-40:2019 Không khí trong nhà - Phần 40: Hệ thống quản lý chất lượng không khí trong nhà
 • ISO 22163:2023 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống quản lý chất lượng đường sắt – ISO 9001:2015 và các yêu cầu cụ thể để áp dụng trong ngành đường sắt
 • ISO 22301:2019 Bảo mật và khả năng phục hồi - Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh - Các yêu cầu
 • ISO 28000:2022 Bảo mật và khả năng phục hồi - Hệ thống quản lý bảo mật - Yêu cầu
 • ISO 29001:2020 Các ngành dầu khí, hóa dầu và khí tự nhiên – Hệ thống quản lý chất lượng theo ngành cụ thể – Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ
 • ISO 30301:2019 Thông tin và tài liệu – Hệ thống quản lý hồ sơ – Yêu cầu
 • ISO 34101-1:2019 Ca cao bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc - Phần 1: Yêu cầu đối với hệ thống quản lý ca cao bền vững
 • ISO 35001:2019 Quản lý rủi ro sinh học cho phòng thí nghiệm và các tổ chức liên quan khác
 • ISO 37301:2021 Hệ thống quản lý tuân thủ - Yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng
 • ISO 46001:2019 Hệ thống quản lý hiệu quả nước – Yêu cầu kèm hướng dẫn sử dụng
 • ISO/IEC 27001:2022 An ninh thông tin, an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư – Hệ thống quản lý an ninh thông tin – Yêu cầu
 • ISO 21401:2018 Du lịch và các dịch vụ liên quan – Hệ thống quản lý bền vững cho cơ sở lưu trú – Yêu cầu
 • ISO 30401:2018 Hệ thống quản lý tri thức - Yêu cầu
 • ISO 50001:2018 Hệ thống quản lý năng lượng - Yêu cầu kèm hướng dẫn sử dụng
 • ISO/IEC 20000-1:2018 Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 1: Yêu cầu hệ thống quản lý dịch vụ
 • ISO 19443:2018 Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001:2015 của các tổ chức trong chuỗi cung ứng của ngành năng lượng hạt nhân cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quan trọng đối với an toàn hạt nhân (ITNS)
 • ISO/IEC 19770-1:2017 Công nghệ thông tin - Quản lý tài sản CNTT - Phần 1: Hệ thống quản lý tài sản CNTT - Yêu cầu
 • ISO 21001:2018 Tổ chức giáo dục – Hệ thống quản lý dành cho tổ chức giáo dục – Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • ISO 37001:2016 Hệ thống quản lý chống hối lộ - Yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng
 • ISO 41001:2018 Quản lý cơ sở vật chất – Hệ thống quản lý – Yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng
 • ISO 44001:2017 Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh – Yêu cầu và khuôn khổ
 • ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường – Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • ISO 15378:2017 Vật liệu đóng gói sơ cấp cho dược phẩm – Yêu cầu cụ thể khi áp dụng ISO 9001:2015, có liên quan đến thực hành sản xuất tốt (GMP)
 • ISO 18788:2015 Hệ thống quản lý cho hoạt động an ninh tư nhân – Yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng
 • ISO 21101:2014 Du lịch mạo hiểm – Hệ thống quản lý an toàn – Yêu cầu
 • ISO 22000:2018 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với mọi tổ chức trong chuỗi thực phẩm
 • ISO 37101:2016 Phát triển bền vững trong cộng đồng – Hệ thống quản lý để phát triển bền vững – Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • ISO 39001:2012 Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ (RTS) - Yêu cầu kèm hướng dẫn sử dụng
 • ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng
 • ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

Theo ISO.org